Retningslinjer for treningsavgift

Årsmøtet i februar 2015 vedtok å innføre begrepene «Treningsavgift» og «Medlemsavgift» som erstatning for «aktivitetskontingent» og «medlemskontingent». For en dugnadsdrevet klubb som Astor FK utgjør treningsavgiften vår største inntekt. Grunnet store etterslep og at mange spillere hadde unnlatt å innbetale nødvendige avgifter til klubben, innførte Astor FK retningslinjer for treningsavgift våren 2015. Disse ble justert på årsmøtet i mars 2021, og det er styrets intensjon at de følges opp i større grad enn tidligere.


1. Treningsavgiften forfaller i en termin (om våren) for alle klubbens medlemmer. Årsmøtet i februar/mars fastsetter treningsavgiften. Det er en målsetning for Astor FK at treningsavgiften relativt sett skal være lav.

2. Spillere som melder seg inn i klubben før 1. juni betaler full treningsavgift. Spillere som melder seg inn etter 1.august betaler halv treningsavgift i innmeldingsåret.  Spillere som slutter får ikke refundert treningsavgift.

3. Astor FK opererer med familiemoderasjon. Med dette menes at treningsavgiften reduseres med 15% for familier som har aktive søsken i klubben. Reduksjonen gjelder treningsavgift for samtlige familiemedlemmer i en husholdning. Den hver enkelte må selv trekke ifra 15% av treningsavgift av tilsendt faktura. Medlemsavgiften skal betales i sin helhet.

4. Spillere som ikke har betalt treningsavgift vil ikke være forsikret ved skade og kan derfor ikke trene eller spille kamper på en forskriftsmessig måte.  

5. Spillere som ikke har betalt treningsavgift for inneværende sesong innen betalingsfrist eller skylder avgift fra tidligere år, skal ikke gis adgang til å delta på trening eller kamp (gjelder også cuper) før denne er betalt eller fritak er innvilget.

6. Medlemsavgift pålydende 300,- faktureres samtidig med treningsavgiften. Spillere må ha betalt medlemsavgift for å være spilleberettiget.

7. Spillere med utestående trenings/medlemsavgift til klubben vil ikke kunne melde overgang og spille fotball i andre klubber før man har gjort opp for seg i Astor Fotballklubb. Dette er i tråd med NFFs retningslinjer.

8. Det kan i tilfeller med dokumentert begrenset betalingsevne gis helt eller delvis reduksjon på treningsavgiften, gjennom inkluderingsmidler fra Idrettsrådet i Trondheim. Dette må tas opp med lagleder på det aktuelle lag, før oversendelse til klubbens inkluderingsutvalg. OBS: Dette gjelder KUN treningsavgiften, ikke medlemsavgiften. En forutsetning for behandling av søknad om avkorting er at medlemsavgiften er betalt. Det samme gjelder hjelp til anskaffelse av utstyr og/eller deltakelse på treningsleir/turneringer, samt refusjon av cupavgift/cageball-deltakelse. En forutsetning er at medlemsavgift er betalt. Spørsmål av denne art anses som sensitive og  meldes inn til klubb fra lagleder. Da vil  klubbens inkluderingsutvalg gjøre en vurdering. Det er et absolutt krav at slike prosesser foregår med høy diskresjon og fortrolighet.